Hedefler Tablosu

Fakültemiz hedefleri 2022-2026 Çankırı Karatekin Üniversitesi Stratejik Planında sunulmuş olan stratejik hedefleri ile eş güdümlüdür.

Bu çerçevede HEDEFLERİMİZ:

Amaç 1: Eğitim-Öğretimi Güçlendirmek

Hedef 1. Öğrenci motivasyonunun ve başarı düzeyinin geliştirilmesi

Hedef 2. Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin her yıl artırılması

Hedef 3. Eğitim - Öğretimi destekleyen materyallerin (model vb.), sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin artırılması

Hedef 4. Hayat boyu öğrenme ilkesi kapsamında uzaktan ve sürekli eğitim faaliyetlerinin artırılması

Hedef 5: Sağlık Bilimleri Fakültesinin, eğitim öğretimin kalitesi açısından rakipleriyle rekabet eder bir düzeyde tutulması

Hedef 6: Fakültedeki eğitim-öğretimin, sürekli gelişen dijital teknoloji ile uyum içerisinde sürdürülmesi

Hedef 7: Sağlık Bilimleri Fakültesinin akademik nitelik ve eğitim öğretim kalitesi açısından devlet üniversiteleri arasında bilinir noktaya getirilmesi

Amaç 2: Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

Hedef 1: Fakültemizde faaliyetlerin daha etkili ve verimli olmasını sağlayacak yönetim araçlarının oluşturulması

Hedef 2: Organizasyon işleyişinin, insan kaynağının ve kurum kültürünün geliştirilmesi

Hedef 3: Fiziki yapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

Hedef 4: Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın sektörel yönelimlerine yardımcı olunması ve izlenmesi

Amaç 3: Uluslararasılaşmayı Geliştirmek

Hedef 1: Öğrenci ve personelin uluslararası deneyiminin yükseltilmesi

Hedef 2: Çok kültürlü ve uluslararası fakülte ortamının oluşturulması

Hedef 3: Eğitim-Öğretimin uluslararası niteliğinin artırılması

Amaç 4: Üniversite ile Paydaşları Arasındaki İş Birliğini Güçlendirmek

Hedef 1: İş birliği kültürünün sağlanması için üniversite, özel sektör, kamu kurumları ile iş birliği yapılması

Stratejik Amaçlar 1

Stratejik Amaç-1

-Fiziki altyapı çalışmaları,

-Akademik ve idari yetkinliği geliştirmek,

-Hoca Öğrenci ilişkisini artırmak.

Hedef-1

-Yeni Sağlık Bilimleri Fakültesi Yerleşkesinin inşaa edilerek tahsis edilmesi.

Hedef-2

-Planlanan ve açılan programlara yönelik akademik ve idari personel ihtiyacının giderilmesi,

Hedef-3

-Danışmanlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi.

Stratejik Amaçlar ve Hedefler 2

Stratejik Amaç-2

-Öğrenciye yönelik kurum kimliğini oluşturma faaliyetleri,

-Teknolojik yenilenme.

Hedef-1

-Öğrencilerimizin Hemşirelik ve diğer uygulamalı bölümlerin etkinliklerini arttırmaya yönelik paydaşlarını arttırmak,

Hedef-2

-Öğrencilerimizin sportif etkinliklerinigerçekleştirebilmeleri için Üniversitemizdeki diğer birimlerin desteğinin arttırılması, 

Hedef-3

-Klinik Uygulamalı bölümlerin laboratuvar cihazlarının modern teknoloji ile donatmak,

Fakültemiz Bölümlerine ait Stratejik Planlar

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

EBELİK BÖLÜMÜ

ERGOTERAPİ BÖLÜMÜ

GERONTOLOJİ BÖLÜMÜ

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ