SWOT (GZFT) Analizi

SWOT Analizi: SWOT analizi incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü (Strengths) (S) ve zayıf (Weaknesses) (W) yönlerini ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Oppurtunities) (O) ve tehditleri (Threats) (T) belirlemekte kullanılan bir tekniktir. SWOT, iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirme amacı ile kullanılır.

 

Güçlü Yanlar (Strengths):

S-01

Akademik kadronun yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi teşvik eden

olanakların olması

S-02

Akademik ve idari yapılanmada katılımcı yönetim anlayışının uygulanması

S-03

Araştırma desteklerinin artması

S-04

Yerel yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel ve kamuya bağlı eğitim kurumları ve sağlık kuruluşları ile yakın ilişkilerin olması

S-05

Yerleşkede internet kullanımı olanağının olması

S-06

Deneyimli öğretim elemanlarından oluşan akademik kadronun olması

S-07

Uzaktan eğitim olanağının olması

S-08

Yerleşkede kütüphanenin olması

S-09

Akademik yükseltmelerde kriterlerin net biçimde belirlenmiş ve uygulamaya

geçirilmiş olması.

S-10

Yapılan karşılıklı anlaşmalar ile öğrencilere yurt içi eğitim-öğretim olanaklarının sağlanması

S-11

Yapılan karşılıklı anlaşmalar ile öğretim elemanlarına yurt dışı eğitim-öğretim olanaklarının sağlanması

S-12

Eğitim-öğretim programlarında aktif eğitim uygulamalarına önem verilmesi

S-13

Üniversite bilinirliğine yönelik çalışmalarda halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinin artması

S-14

Üniversite bilinirliğine yönelik toplumsal duyarlılık faaliyetlerinin artması

S-15

Üniversitede yapılan kültür-sanat etkinlik faaliyetlerinin artması


Zayıf Yanlar (Weaknesses):

W-01

Altyapı yetersizliklerinin eğitim-öğretim hizmetinin etkinliğini düşürmesi

W-02

Üniversite yerleşim yapısının dağınık olmasının birimler arasındaki etkileşimi zayıflatması

W-03

Derslerin uygulama alanlarının dağınık olmasının eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkinliğini azaltması

W-04

Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazla olmasının eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkinliğini azaltması

W-05

Üniversitemizden mezun olan öğrencilerle ilişkilerin zayıf olması

W-06

Üniversitede yapılan kültür-sanat etkinlik faaliyetlerinin yeterince tanıtımının yapılmaması

W-07

Öğrencilerde aidiyet duygusunun zayıf olması

W-08

Akademik ve İdari personelde aidiyet duygusunun zayıf olması

W-09

Bilimsel çalışmaların yerel ve ulusal medyada tanıtımının zayıf olması

W-10

Laboratuvar imkânının yetersizliği

W-11

Eğiticilerin eğitiminin yeterli düzeyde olmaması

W-12

Uluslararası nitelikteki yayın sayısının istenen düzeyde olmaması

W-13

Yurt dışı, yurtiçi ve üniversite içi disiplinler arası programların az sayıda olması

W-14

Bilimsel araştırma ve araştırmacılara yeterli mali desteğin az olması

W-15

Öğretim üyelerinin yurtdışı ilişkileri ile eğitim ve araştırma çalışmalarının

Yetersiz olması.

W-16

Öğrencilerde aidiyet duygusunun zayıf olması

W-17

Üniversite Tarafından Yayınlanan Süreli Yayınların Sayısını az olması


Fırsatlar (Oppurtunities):

O-01

Ülkenin genç nüfusa sahip olmasının yükseköğretime olan talebi arttırması

O-02

Yükseköğretime olan talebin artmasının, üniversitenin öğrenci potansiyelini ve profilini olumlu yönde değiştirmesi

O-03

Üniversiteye adını veren uygarlığın, üniversitenin tanınırlığını arttırması ve arkeoloji alanında mutlak bir üstünlüğe sahip olmasına olanak tanıması

O-04

Üniversite ile yerel örgütlenmeler arasındaki işbirliğinin gelişmesinin, üniversitenin paydaşları ile ilişkilerinin olgunlaşmasına olanak sağlaması

O-05

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde etkinliğin artmasına olanak sağlaması

O-06

Nitelikli işgücüne duyulan talebin yükselmesinin üniversitenin kamu ve özel sektörde etkinliğinin artmasına yol açması

O-07

İnternet ve sosyal medya olanakları

O-08

Araştırma desteklerinin artması

O-09

Uzaktan eğitim

O-10

Kütüphane olması

O-11

TÜBİTAK ve diğer projelerinde artış olması.

O-12

Toplumun nitelikli eleman ihtiyacının artması

O-13

Şehir merkezine yakın bir konumda olması


Tehditler (Threats):

T-01

Öğretim elemanlarının özlük haklarında bir iyileştirme yapılmamasının, nitelikli öğretim elemanı

sıkıntısına neden olması

T-02

Lisanüstü eğitime yönelik yatırımların beklenen düzeyde gerçekleşmemesi

T-03

Yaşam standardında meydana gelen artışın, üniversiteden beklentilerin artmasına yol açması

T-04

Eğitim-öğretim politikalarında sürekli bir değişimin olmasının, sürdürülebilir çabaların etkinliğinin düşmesine yol açması

T-05

Üniversiteye ayrılan ödeneklerin, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini karşılamada yetersiz kalması

T-06

Üniversite öncesi eğitimin kalitesindeki düşüşün, yükseköğretimde etkinlik ve verimliliği olumsuz yönde etkilemesi

T-07

Yükseköğretime yönelik yatırımların beklenen düzeyde gerçekleşmemesi

T-08

Yeni kurulan üniversitelerin, nitelikli öğretim elemanı kazanımında rekabet ortamı yaratması

T-09

Sağlık politikalarındaki değişim

T-10

Üniversitelerin görüşleri dikkate alınmadan ve altyapı olanakları sağlanmadan öğrenci kontenjanları arttırılması ve öğrenci af kanunlarının çıkarılması

T-11

Üniversitelerin gelişimi için yeterli akademik kadroların tahsis edilmemesi.

T-12

Ortaöğretimde kalitenin giderek düşmesi nedeniyle yerleştirilen öğrencilerin

İstenen donanımda olmaması

T-13

Üniversite sayısının hızla artması nedeniyle üniversitelere tahsis edilen mali

Olanakların sınırlı olması